Vstup do registrovaného partnerství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vstup do registrovaného partnerství

 2. Základní informace k životní situaci

  Vznik partnerství

  • Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem ČR.
  • Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství (dále jen „prohlášení“).
  • Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky položené osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Dříve, než učiní toto prohlášení, výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.
  • Prohlášení činí státní občan ČR:

  a) s trvalým pobytem v ČR - před matričním úřadem v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob vstupujících do partnerství příslušný k přijetí prohlášení (seznam úřadů stanoven v prováděcí vyhlášce),

  b) s trvalým pobytem mimo území ČR – před Úřadem městské části Brno – střed.

  Překážky vstupu do partnerství

  Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která:

  • nedosáhla věku 18 let,
  • nemá způsobilost k právním úkonům,
  • již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

  Do partnerství dále nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, popř. obě osoby, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Osoby, které chtějí učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, vyplní dotazník k registrovanému partnerství a spolu s předepsanými doklady jej osobně předloží příslušnému matričnímu úřadu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobním podáním žádosti na příslušném matričním úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  V Moravskoslezském kraji lze požádat o prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství pouze na matrice Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Ostatní matriční úřady nemají k této problematice zákonné zmocnění a často neposkytují ani informace či příslušné formuláře. V celé České republice je určeno celkem 14 příslušných úřadů, kde lze prohlášení učinit. Jsou to – Hlavní město - Úřad městské části Praha 1, MM Kladno, MM České Budějovice, Úřad městského obvodu Plzeň 3, MM Karlovy Vary, Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město, MM Liberec, MM Hradec Králové, MM Pardubice, MM Jihlava, Úřad městské části Brno-střed, MM Olomouc, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, MM Zlín. Jsou-li pro to závažné důvody, příslušný matriční úřad může na žádost osob vstupujících do partnerství povolit, aby prohlášení přijal jiný příslušný matriční úřad, poplatek činí 1000,- Kč.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis a předloží jej příslušnému matričnímu úřadu:

  1. Občan ČR s trvalým pobytem na území ČR je povinen prokázat svoji totožnost a dále připoji

  a) rodný list,

  b) doklad o státním občanství ČR (lze prokázat např. platným občanským průkazem nebo cestovním pasem,

  c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,

  d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství,

  e) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo

  f) úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, nebo

  g) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo

  h) úmrtní list zemřelého partnera, žil-li v partnerství.

  Skutečnosti pod písmeny b) a d) může občan prokázat občanským průkaze

  2. Občan ČR s trvalým pobytem v zahraničí je povinen prokázat svoji totožnost a dále připojit:

  • Doklady uvedené v odstavci 1. nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.
  • Doklady uvedené pod v odstavci 1. písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má občan, který chce vstoupit do partnerství trvalý nebo obdobný pobyt

  3. Osoba, která je cizincem je povinna matričnímu úřadu k dotazníku k uzavření registrovaného partnerství připojit:

  a) rodný list,

  b) doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním dokladem),

  c) doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 6 měsíců),

  d) potvrzení o rodinném stavu nebo o partnerství, je-li cizím státem vydáváno,

  e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství),

  f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce vstoupit do partnerství rozvedený, nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,

  g) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

  Údaje pod písm. b), c), d) mohou být uvedeny v jednom dokladu.

  Cizinec, který nemá povolen trvalý pobyt na území ČR předloží matričnímu úřadu před vstupem do partnerství potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR – to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jejich rodinné příslušníky (tj. Norska a Islandu). Potvrzení nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů.

  Matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a které byl udělen azyl, předložení dokladů uvedených v odst. 3 písm. a) až f) prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

  Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a musí být opatřeny předepsanými ověřeními (podrobnější informace ke konkrétním případům sdělí matrikářka).

  Pokud osoba, která chce vstoupit do partnerství, nemluví nebo nerozumí česky, nebo je neslyšící anebo němá, je při prohlášení nutná přítomnost tlumočníka. Tlumočníka zajišťuje na vlastní náklady jedna z osob, které chtějí vstoupit do partnerství.

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

  Po vstupu do registrovaného partnerství matriční úřad občanovi:

  • oddělí vyznačenou část občanského průkazu (z důvodu změny osobního stavu vznikem partnerství);
  • vydá potvrzení o občanském průkazu.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dotazník k registrovanému partnerství  (dostupný na příslušných matričních úřadech, před kterými se činí prohlášení).

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vstup do registrovaného partnerství:

  • pro osoby, které nemají trvalý pobyt na území ČR: 3 000,-- Kč
  • pro osoby, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území ČR: 2 000,-- Kč

  Poplatek se vybírá jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.

  Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem: 1 000,-- Kč. Poplatek se vybírá jen jednou – vybírá jej matriční úřad, který vydává příslušné povolení. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

  Vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství je zdarma. Za vydání druhopisu dokladu se platí správní poplatek ve výši 100,- Kč.

  Správní poplatky se hradí v hotovosti na oddělení matriky Úřadu městského obvodu Moravská Ostrav a Přívoz po předání potvrzení o úhradě.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost o učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání, termín prohlášení se stanoví po vzájemné dohodě matričního úřadu a osob, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou zákonem stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je občan povinen požádat do 15 ti pracovních dnů ode dne převzetí matričního dokladu o vystavení nového občanského průkazu, rovněž nutno tuto změnu oznámit např. zaměstnavateli, bance, poště, zdravotní pojišťovně…

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost ani vyplněný dotazník nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Správní orgán na základě podané žádosti rozhodne o prominutí předložení dokladu za podmínek stanovených zákonem v souladu se správním řádem a vydá písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru vnitřních věcí a krajského živnostenského úřadu, a to podáním učiněným u správního orgánu, který jej vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za přestupek na úseku občanských průkazů lze občanům uložit pokutu do výše 10 000,- Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na webových stránkách ministerstva vnitra - www.mvcr.cz, portál veřejné správy.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Změnu stavu po vstupu do parnerství nahlašte všude tam, kde o Vás tyto údaje vedou, uvedeno již výše.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.06.2012

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno