Nedostatečný příjem k úhradě nákladů domácnosti - doplatek na bydlení

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nedostatečný příjem k úhradě nákladů domácnosti - doplatek na bydlení

 2. Základní informace k životní situaci

  Tato životní situace je řešena dávkou pomoci v hmotné nouzi – doplatkem na bydlení. Doplatek na bydlení je dávkou, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávku energií) zůstala osobě (společně posuzovaným osobám) částka živobytí.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Na dávku má nárok při splnění zákonem o pomoci v hmotné nouzi stanovených podmínek:

  • osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu nebo která má na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu,
  • osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu,
  • cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva,
  • občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,
  • rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,
  • cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, a to pokud mají bydliště na území České republiky.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt, a jehož příjem (příjem společně posuzovaných osob) je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí (částka živobytí společně posuzovaných osob). Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení je stejný jako pro účel příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Společně se tedy posuzují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu.
  Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o doplatek na bydlení na předepsaném formuláři, který obdržíte u příslušného úřadu - orgánu pomoci v hmotné nouzi dle místa trv. bydliště. Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi je možné získat i na internetové adrese MPSV - http://portal.mpsv.cz/forms.
  Životní situace se řeší osobní návštěvou u příslušného úřadu vzhledem k individuálnímu posouzení sociální situace občana (společně posuzovaných osob).
  Podání lze taktéž učinit v elektronické podobě, pokud vlastníte certifikát pro elektronický podpis.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  ÚMob Stará Bělá - odbor sociálních, organizačních a vnitřních věcí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách v prostorách ÚMob Stará Bělá, Junácká 12/343, 724 00, Ostrava.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,
  • informace o užívaném bytu.

  Dále doložte níže uvedené doklady a potvrzení, a to pro žadatele a ostatní společně posuzované osoby.

  • prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech,
  • u nezaopatřených dětí po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let: Potvrzení o studiu nebo Potvrzení dokládající neschopnost vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vydávané úřadem práce nebo Potvrzení o zdravotním stavu vydávané ošetřujícím lékařem dokládající neschopnost soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
  • doklad o výši měsíčního příjmu za tři kalendářní měsíce předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém podáváte žádost o přiznání dávky, a to pro každou osobu, která společně užívá byt a společně uhrazuje náklady na své potřeby,
  • průkaz mimořádných výhod ZTP/P, pro každou společně posuzovanou osobu, která je jeho držitelem,
  • potvrzení o zdravotním stavu vydávané ošetřujícím lékařem dokládající dlouhodobou nemoc, pokud není dlouhodobá nemoc doložena doklady o uznání osoby za dočasně práce neschopnou, pro každou společně posuzovanou osobu, která je dlouhodobě nemocná. Další doklady budou vyplývat z konkrétní situace žadatele.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost a potřebné formuláře jsou k dispozici u odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy nebo u jednotlivých úřadů městských obvodů.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Jednání probíhá bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi jsou stanoveny dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
  Pokud nelze rozhodnout bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech až do 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Osoby společně posuzované se žadatelem o dávku nebo jejím příjemcem jsou účastníky řízení o dávkách jen jde-li o řízení o přeplatku na dávce.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatel o dávku, příjemce i společně posuzované osoby jsou povinni:

  • osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, na její výši nebo výplatu, dát písemně souhlas k ověření těchto skutečností a na výzvu se osobně dostavit k příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav,
  • podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro účely posouzení invalidity třetího stupně nebo posouzení, zda si nemůže zvýšit příjem vlastní prací vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení, vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému zdravotnickému zařízení lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které jim byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, jsou-li k tomu okresní správou sociálního zabezpečení vyzváni, a to ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost můžete podat prostřednictvím datové schránky na předepsaném formuláři, vlastníte-li certifikát pro elektronický podpis.
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti vydanému oznámení o dávce a její výši lze uplatnit námitku. Námitka se podává do 15 dnů ode dne výplaty první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky po jejím přiznání.
  Námitka se podává písemně u příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který dávku přiznal. Orgán pomoci v hmotné nouzi vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitka došla, rozhodnutí o dávce.
  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolací lhůta proti rozhodnutí činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně u příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který rozhodnutí vydal.
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Orgán pomoci v hmotné nouzi mohou žadateli, příjemci nebo společně posuzované osobě uložit pořádkovou pokutu až do výše 10 000,-- Kč za porušení povinností uvedených v odst. 1 až 4 § 49 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

  Dále může být po předchozím upozornění na neplnění povinností žádost o dávku zamítnuta, výplata dávky zastavena, nebo dávka odejmuta.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  30.09.2011

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno