Změna adresy trvalého bydliště

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Změna adresy trvalého bydliště

 2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Přihlašovaný nebo jeho zástupce se osobně dostaví na příslušnou ohlašovnu v místě nového trvalého pobytu, kde vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předloží doklady stanovené zákonem o evidenci obyvatel.

  Při narození dítěte není potřeba hlásit ohlašovně trvalý pobyt, místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka občanem České republiky, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození  nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.

  Při úmrtí občana nemusí pozůstalí odhlašovat jeho trvalý pobyt na ohlašovně. Ten je automaticky ukončen na základě zápisu matriční události matričním úřadem v místě úmrtí.

 3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Změnu místa trvalého pobytu občan České republiky ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 4. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Stará Bělá, odbor sociální, organizační a vnitřních věcí

 5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, podnájemní smlouva společně se souhlasem pronajímatele s podnájmem atd.), je-li nájem uzavřen na dobu určitou, která již uplynula, také doklad o prodloužení nájmu (např. dodatek ke smlouvě, potvrzení o trvání nájmu, aktuální evidenční list), vždy v originále, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny, současně je nutné předložit doklady o nájmu bytu nebo domu.

  Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Oprávněná osoba musí prokázat oprávněnost užívání objektu (t.j. nájem, podnájem bytu nebo domu).

  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

  Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

  Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech, nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

 7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Občan je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (vzor tiskopisu, který je přílohou této životní situace, je rovněž k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra - vzor formuláře ke stažení zde). Přihlašovací lístek k trvalému pobytu lze odevzdat pouze na originálním tiskopise, který je k dispozici na ohlašovně.

  Přihlašovací lístek obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa tvalého pobytu občana, dále údaje o vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby a sídlo u právnické osoby. Mimo povinnost vyplnit přihlašovací lístek má občan také povinnost předložit zákonem stanovené doklady.

 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se hradí dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správní poplatek 50,- Kč v hotovosti na ohlašovně. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ohlášení změny údaje místa trvalého pobytu je správním řízením, kde po splnění zákonných podmínek, po předložení všech potřebných dokladů a po uhrazení správního poplatku, ohlašovna na počkání změnu zaeviduje. Rozhodnutí se nevydává, protože se žádosti vyhovuje v plném rozsahu.

 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Změny místa trvalého pobytu na ohlašovně se účastní přihlašovaný nebo jeho zástupce, popřípadě osoba, která vlastní byt nebo dům, nebo která je oprávněna užívat byt, nebo dům, pokud touto osobou není sám přihlašovaný.

  Ohlašovna je pak dále povinna ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby, ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby (nájemce nebo vlastníka, ne přihlašovaného, pokud není sám oprávněnou osobou).

 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan je dle zákona o občanských průkazech povinen požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu.

  Žádat o občanský průkaz je možné u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je příslušný k vyřízení Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava.

 12. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronické vyřízení změny místa trvalého pobytu zákon o evidenci obyvatel neumožňuje.

 13. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

 15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Podle zákona o evidenci obyvatel se přestupku dopustí ten, kdo:

  • příslušnému správnímu úřadu ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 25 000 Kč.
  • správnímu úřadu předloží k ověření údajů vedených v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
  • správnímu úřadu ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do informačního systému. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
  • neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
  • v zákonné lhůtě do 15 pracovních dnů po změně údaje místa trvalého pobytu nepožádá o nový občanský průkaz. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

  Přestupky projednávají v přenesené působnosti obecní úřady obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy příslušné podle místa pobytu obyvatele, který se jich dopustil.

 16. Další související informace
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Datum konce platnosti popisu