Dítě v situaci rozchodu, rozvodu rodičů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě v situaci rozchodu, rozvodu rodičů

 2. Základní informace k životní situaci

  Ve všech případech, kdy soud projednává úpravu rodičovské zodpovědnosti, je nutné ustanovit dítěti opatrovníka, který ho bude v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Zpravidla je tímto kolizním opatrovníkem ustanoven orgán sociálně-právní ochrany dětí, a to podle § 37 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Dítě v takových případech nemohou zastupovat rodiče, neboť by mohlo dojít ke střetu zájmu mezi rodiči a dítětem, nebo ke střetu zájmu dětí týchž rodičů. Úkolem kolizního opatrovníka v případech, kdy se rodiče rozcházejí a jejich rozchod je provázen složitou situací, je působit při obnovení narušených funkcí rodiny (§ 1, odst. 1, písmeno c zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, samo dítě, nebo další osoby, které mohou k věci podat důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí (soud, škola, zdravotnická zařízení a další). Toto upozornění lze učinit osobně, písemně, mailem, telefonicky a prošetřit se musí rovněž anonymní oznámení. Oznamovateli je zaručena anonymita v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Kontaktovat úsek sociálních a vnitřních věcí a sdělit skutečnosti, které s případem souvisí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Má-li dítě trvalý pobyt v městském obvodu Stará Bělá, nebo se zde fakticky zdržuje, je touto institucí Úřad městského obvodu Stará Bělá - úsek sociálních a vnitřních věcí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Stará Bělá,  úsek sociálních a vnitřních věcí.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou třeba.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Jednání probíhá bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovišť.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat důležité informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s pracovníkem úseku sociálních a vnitřních věcí.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Postupuje se podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je vydáno správní rozhodnutí, je opravným prostředkem proti tomuto rozhodnutí odvolání, které se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pořádková pokuta za nespolupráci rodičů s orgány sociálně-právní ochrany dětí až do 20 000,-- Kč (§ 53 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Informace lze v Ostravě získat na odborech sociálních věcí všech úřadů městských obvodů a také na Magistrátu města Ostravy, v Krizovém centru pro děti a rodinu na Veleslavínově ulici č. 17 v Moravské Ostravě, a to buď osobně nebo na webových stránkách těchto institucí.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Rozchod rodičů nezletilého dítěte patří mezi náročné životní situace v rodině. Při této příležitosti se mnohdy řeší i kontakty dětí s příbuznými, zejména s prarodiči. Všechny tyto situace lze řešit s pracovníkem úseku sociálních a vnitřních věcí, který může doporučit i další odborníky, kteří se na řešení situace budou podílet.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.10.2011

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno