Nedostatečný příjem k úhradě výživy a ostatních základních osobních potřeb - příspěvek na živobytí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nedostatečný příjem k úhradě výživy a ostatních základních osobních potřeb - příspěvek na živobytí

 2. Základní informace k životní situaci

  Nedostatečný příjem osoby (společně posuzovaných osob) je řešen základní dávkou pomoci v hmotné nouzi - příspěvkem na živobytí.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
   Na dávku má nárok při splnění stanovených podmínek zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, veznění pozdějších předpisů :
  • osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu nebo která má na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu,
  • osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu,
  • cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva,
  • občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,
  • rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,
  • cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, a to pokud mají bydliště na území České republiky.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Příspěvek na živobytí jako základní dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatečný příjem osoby (společně posuzovaných osob). Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem č. 110/2006 Sb, o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
  Nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi, pokud její příjem (příjem společně posuzovaných osob) nedosahuje částky živobytí. Živobytí osoby (společně posuzovaných osob) je stanoveno s ohledem na příjem, možnost jeho zvýšení, majetkové poměry a další okolnosti (jako je např. nákladné dietní stravování, délka setrvání ve stavu hmotné nouze, aktivní přístup k hledání zaměstnání apod.). Částka živobytí se odvíjí od výše existenčního a životního minima a stanoví se individuálně pro každou osobu na základě zhodnocení její snahy, možností a potřeb.

  Částky životního minima v Kč za měsíc

  OsobaČástka životního minima za měsíc
  pro jednotlivce 3 126,-- Kč
  pro první dospělou osobu v domácnosti 2 880,-- Kč
  pro druhou a další dospělou osobu
  v domácnosti
  2 600,-- Kč
  pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1 600,-- Kč
  pro nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let 1 960,-- Kč
  pro nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let 2 250,-- Kč

  Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

  Částka existenčního minima v Kč za měsíc

  Existenční minimum: 2 020,-- Kč

  Výše příspěvku na živobytí se stanoví jako rozdíl mezi živobytím osoby (společně posuzovaných osob) a příjmem osoby (společně posuzovaných osob), který je snížený o přiměřené náklady na bydlení.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o příspěvek na živobytí na předepsaném formuláři, který obdržíte u příslušného úřadu - orgánu pomoci v hmotné nouzi dle místa trv. bydliště. Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi je možné získat i na internetové adrese MPSV - http://portal.mpsv.cz/forms.
  Životní situace se řeší osobní návštěvou u příslušného úřadu vzhledem k individuálnímu posouzení sociální situace občana (společně posuzovaných osob).
  Podání lze taktéž učinit v elektronické podobě elektronicky, pokud vlastníte certifikát pro elektronický podpis.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  ÚMob Stará Bělá, Junácká 127/343, 724 00, Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto životní situaci můžete řešit v úředních hodinách v prostorách ÚMob Stará Bělá, Junácká 127/343, 724 00, Ostrava

  Bc. Jana Stehnová
  referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí
  599424101
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  1. Doklady o výši příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob v rozhodném období na předepsaném tiskopise MPSV.
  2. Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech na předepsaném tiskopise MPSV.
  3. Prohlášení o stanovení vyživovací povinnosti a jejím plnění na předepsaném tiskopise MPSV.
  4. Informace o užívaném bytu na předepsaném tiskopise MPSV.
  5. Doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k nemovitosti.
  6. Doklad o výši nájemného a o výši pravidelných úhrad za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu, popřípadě o výši obdobných nákladů spojených s vlastnickou formou bydlení.
  7. Doklad o výši úhrady za dodávku elektrické energie, plynu, případně dalších druhů paliv.
  8. Doporučení odborného lékaře o nutnosti dietního stravování na předepsaném tiskopise MPSV.
  9. Oznámení o výši dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, sociální příplatek, dávky pěstounské péče aj.).
  10. Doklad prokazující zdravotní stav (dlouhodobá nemoc a vyšší spotřeba z důvodu těžkého zdravotního postižení).
  11. Doklady prokazující osiřelost dítěte a skutečnost, že jde o dítě žijící v náhradní rodinné péči nebo v přímém zaopatření ústavu a doklad prokazující přechod nájmu bytu, jde-li o žádost osiřelého dítěte.
  12. Rozsudek soudu ve věci stanovení práv a povinností k nezletilému dítěti s vyznačenou právní mocí.
  13. Popřípadě další doklady nezbytné pro řízení o přiznání dávky.

  Vyplněné formuláře žádostí a další potvrzení a doklady prokazující nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi, občanský průkaz (rodné listy dětí), průkaz povolení pobytu pro cizince.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů pomoci v hmotné nouzi jsou k dispozici na úseku sociálních, organizačních a vnitřních věcí.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Jednání probíhá bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi jsou stanoveny dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
  Pokud nelze rozhodnout bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech až do 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Osoby společně posuzované se žadatelem o dávku nebo jejím příjemcem jsou účastníky řízení o dávkách jen jde-li o řízení o přeplatku na dávce.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatel o dávku, příjemce i společně posuzované osoby jsou povinni:

  • osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, na její výši nebo výplatu, dát písemně souhlas k ověření těchto skutečností a na výzvu se osobně dostavit k příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav,
  • podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro účely posouzení invalidity třetího stupně nebo posouzení, zda si nemůže zvýšit příjem vlastní prací vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, a to lékařem České správy sociálního zabezpečení, dále se podrobit vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému zdravotnickému zařízení lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které jim byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, jsou-li k tomu okresní správou sociálního zabezpečení vyzváni, a to ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost můžete podat na předepsaném formuláři (viz 11. bod) prostřednictvím datové schránky, vlastníte-li certifikát pro elektronický podpis.
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti vydanému oznámení o dávce a její výši lze uplatnit námitku. Námitka se podává do 15 dnů ode dne výplaty první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky po jejím přiznání.
  Námitka se podává písemně u příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který dávku přiznal. Orgán pomoci v hmotné nouzi vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitka došla, rozhodnutí o dávce.

  Proti vydanému rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolací lhůta proti rozhodnutí činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně u příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který rozhodnutí vydal.
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Orgán pomoci v hmotné nouzi mohou žadateli, příjemci nebo společně posuzované osobě uložit pořádkovou pokutu až do výše 10 000 Kč za porušení povinností uvedených v odst. 1 až 4 § 49 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

  Dále může být po předchozím upozornění na neplnění povinností žádost o dávku zamítnuta, výplata dávky zastavena, nebo dávka odejmuta.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  http://portal.mpsv.cz/forms


  Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 1/376
  712 01 Praha 2

  Telefon: 221 921 111
  FAX: 224 918 391

  Osobní konzultace pro veřejnost: středa 14:30 - 17:30 hodin.

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  30.09.2011

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno