Dítě s výchovnými problémy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě s výchovnými problémy

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o situace, kdy chování nezletilého dítěte působí obtíže rodičovské nebo jiné autoritě. Jde o nezletilé děti se záškoláctvím, nevhodných chováním ve škole, agresivitou, útěky z domova, požíváním alkoholu nebo jiných návykových látek, trestnou činností a přestupky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Jednat jsou oprávněni zákonní zástupci dítěte, ale i samo dítě. Upozornit na tyto skutečnosti mohou i další osoby nebo instituce, a to osobně, písemně, mailem nebo telefonicky. Prošetřena budou všechna upozornění, i anonymní. Oznamovateli je zajištěno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. Každé oznámení bude prověřeno a každá situace vyžaduje individuální přístup.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Kontaktem s pracovníkem úseku sociálních a vnitřních věcí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Má-li dítě trvalý pobyt v městském obvodu Stará Bělá, nebo se zde právě fakticky zdržuje, je touto institucí Úřad městského obvodu Stará Bělá - úsek sociálních a vnitřních věcí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Stará Bělá, Junácká 127/343, 724 00 Ostrava, úsek sociálních a vnitřních věcí.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou třeba.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Jednání probíhá bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovišť.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat důležité informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Postupuje se podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je vydáno správní rozhodnutí, je opravným prostředkem proti tomuto rozhodnutí odvolání, které se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pořádková pokuta rodičům za nespolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí až do výše 20 000,-- Kč (§ 53 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Informace lze v Ostravě získat na odborech sociálních věcí všech úřadů městských obvodů a také na Magistrátu města Ostravy, dále v Krizovém centru pro děti a rodinu na Veleslavínově ulici č. 17 v Moravské Ostravě, a to buď osobně nebo na webových stránkách těchto institucí.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Každá náročná životní situace v rodině s nezletilým dítětem může vést k výchovným problémům u dítěte. Jedná se například o rozvod rodičů, domácí násilí v rodině, partnerské neshody rodičů, ztráta zaměstnání atd. Tyto situace lze řešit s pomocí pracovníka úseku sociálních a vnitřních věcí, který může doporučit i další odborníky, kteří se na řešení budou podílet.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  02.10.2011

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno