Dítě, které se ocitlo bez péče rodičů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě, které se ocitlo bez péče rodičů

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o situace, kdy se nezletilé dítě ocitne z důvodu úmrtí rodičů, kvůli jejich náhlé těžké nemoci nebo kvůli odchodu rodičů nebo jiných osob, které jsou odpovědné za jeho výchovu, zcela bez péče, a zároveň není známa žádná osoba, která by mohla péči o nezletilé dítě zajistit

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Upozornit úsek sociálních a vnitřních věcí na tyto skutečnosti je nejen oprávněn, ale i povinen každý, kdo se o této situaci dozví. Mohou to být občané i instituce, a upozornění mohou provést osobně, písemně, mailem nebo telefonicky; prošetřeno musí být i anonymní upozornění. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. Každé oznámení je prošetřeno a každá situace vyžaduje individuální přístup.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Kontaktem s pracovníkem úseku sociálních a vnitřních věcí a oznámením, že se nezletilé dítě ocitlo bez péče.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Má-li dítě trvalý pobyt v městském obvodu Stará Bělá, nebo se zde právě fakticky zdržuje, je touto institucí Úřad městského obvodu Stará Bělá - úsek sociálních a vnitřních věcí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Stará Bělá, úsek sociálních a vnitřních věcí.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou potřebné.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Jednání probíhá bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovišť. Včasným řešením lze předejít případnému ohrožení nezletilého dítěte.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří k dané situaci mohou podat relevantní informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s pracovníkem úseku sociálních a vnitřních věcí.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Postupuje se podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je vydáno správní rozhodnutí, je opravným prostředkem proti tomuto rozhodnutí odvolání, které se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pořádková pokuta za nespolupráci rodičů s orgány sociálně-právní ochrany dětí až do 20 000,-- Kč (§ 53 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Informace lze v Ostravě získat na odborech sociálních věcí všech úřadů městských obvodů a také na Magistrátu města Ostravy, v Krizovém centru pro děti a rodinu na Veleslavínově ulici č. 17 v Moravské Ostravě, a to buď osobně nebo na webových stránkách těchto institucí.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Každá náročná životní situace v rodině s nezletilým dítětem může vyvrcholit tím, že se dítě ocitne bez péče. Může se jednat o nehodu, vážnou nemoc rodičů, vyhrocení špatné finanční situace v rodině atd. Tyto situace řeší pracovník úseku sociálních a vnitřních věcí, kterého je nutné na problematickou situaci nezletilého dítěte neprodleně upozornit.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.10.2011

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno