Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Středa 12.10.2011 13:54 by hajekal

Povinně zveřejňované informace

na této stránce zahrnují:

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy
 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava, městský obvod Stará Bělá

 3. 2. Důvod a způsob založení
 4. 5. Bankovní spojení


  Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1645817389/0800

  číslo účtu účel platby, nezbytný identifikační symbol platby
  19 - 1645817389/0800 správní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, variabilní symbol určený individuálně
 5. 6. IČ obce

  00845451

 6. 7. DIČ

  CZ00845451

 7. 9. Žádosti o informace

  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

  Žádost o informace - formulář

  Směrnice č. 2/2015 - upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 8. 10. Příjem žádostí a dalších podání
 9. 11. Opravné prostředky
 10. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 11. 15. Úhrady za poskytování informací
 12. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 13. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Městský obvod Stará Bělá nemá licenční smlouvu podle § 46 a násl. autorského zákona.

 14. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje městský obvod Stará Bělá informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky úřadu městského obvodu Stará Bělá.
  Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

   

  Rozsah a účel údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích městského obvodu:

  Účel zpracování osobních údajů

  Subjekt údajů

  Rozsah osobních údajů

  Kategorie příjemců osobních údajů

  Příprava materiálů městského obvodu pro orgány městského obvodu

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Orgány městského obvodu

  Správní řízení

  Účastníci řízení

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Účastníci řízení, dotčené správní orgány

  Příjmové a výdajové pokladní doklady

  Plátci a příjemci platby v hotovosti

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval. pobytu

  Plátci, pro spis

  Příjem a evidence dokumentů

  Odesílatel dokumentu

  Titul, jméno a příjmení, adresa odesílatele

  Nejsou

  Zakládání a evidence smluv uzavřených ÚMOb Stará Bělá vedená v písemné a v elektronické podobě

  Fyzické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Orgány městského obvodu

  Darovací smlouva

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Orgány městského obvodu

  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Fyzická osoba

  Jméno, příjmení a kontaktní adresa žadatele

  Orgány městského obvodu

  Vyjádření k prodejům a pronájmům pozemků

  Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení, adresa trval. pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  Zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu

  Vyřizování a kontrola smluv

  Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu a města

  Veřejné zakázky

  Veřejné zakázky

  Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo trvalého pobytu; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  Zástupce mandátních společností, zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu

  Nájemní smlouva

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

  Smlouva o výpůjčce

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

  Smlouva o zřízení věcného břemene

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

  Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

  Kupní smlouva

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

  Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče

  Žadatelé o dávku, další osoby, o kterých to stanoví zákon

  Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, výše příjmů, zdravotní stav, společně posuzované osoby, nájemní nebo vlastnický vztah k nemovitosti, příp. další údaje

  Účastníci správního řízení

  Odvolací řízení a řízení o mimořádných opravných prostředcích ve věci dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče

  Žadatelé o dávku, další osoby, o kterých to stanoví zákon

  Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, výše příjmů, zdravotní stav, společně posuzované osoby, nájemní nebo vlastnický vztah k nemovitosti, příp. další údaje

  Účastníci správního řízení

  Výkon sociálně-právní ochrany dětí

  Rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, poručník, nezletilé děti

  Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, zdravotní stav, sociální a majetkové poměry, osobnostní poměry nezletilého, příp. další údaje

  Státní orgány, školská a zdrav. zařízení, rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, poručník

  Příprava materiálů městského obvodu pro orgány městského obvodu

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval.pobytu, adresa pro doručování písemností, identifikační číslo; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, titul, jméno, popř. jména a příjmení jejich statutárních zástupců

  Orgány městského obvodu

  Smlouva o dílo

  Zhotovitel

  Titul, jméno a příjmení, místo podnikání, adresa pro doručování písemností, identifikační číslo; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, titul, jméno, popř. jména a příjmení jejich statutárních zástupců, telefon, e-mail

  Orgány městského obvodu

  Personální evidence zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu (osobní spisy)

  Zaměstnanci, uvolnění členové zastupitelstva

  Osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců - titul, jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, výpis evidence z Rejstříku trestů, doklad o nejvyšším doaženém vzdělání, lustrační osvědčení

  Zaměstnanci

  Zajištění platové agendy a všech náležitostí s ní spojených

  Zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a komisí rady městského obvodu, členové volebních komisí, osoby vykonávající práci na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr

  Osobní údaje vztahující se ke zpracování platů - titul, jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, plat, odměna z dohod o pracích mimo pracovní poměr

  Zaměstnavatel, OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, úřad práce

  Realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci úřadu městského obvodu dle zákona o úřednících územních samosprávných celků

  Uchazeči o zaměstnání přihlášeni do výběrového řízení

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační osvědčení

  Zaměstnavatel

  Smlouvy a objednávky uzavřené s městským obvodem

  Smluvní strany

  Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování

  Orgány městského obvodu

  Volby - projednání a registrace kandidátních listin a úkony spojené s volebním procesem

  Kandidáti, zmocněnec

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, (ne)členství v politické straně (hnutí), povolání

  Politické strany a hnutí, nezávislí kandidáti a veřejnost, Český statistický úřad

  Vidimace a legalizace

  Žadatel

  Jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti

  Ministerstvo vnitra, orgány činné v trestním řízení

 15. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

                             

  S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

 16. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
  • Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.

 17. V. Daňová informační schránka

  Městský obvod Stará Bělá tímto informuje daňové subjekty, že orgány Magistrátu města Ostravy respektive městského obvodu, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 424 101


Úřad městského obvodu Stará Bělá
Junácká 127/343
724 00 Ostrava


Úřední hodiny »