Povinně zveřejňované informace

na této stránce zahrnují:

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy
 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava, městský obvod Stará Bělá

 3. 2. Důvod a způsob založení
 4. 5. Bankovní spojení


  Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1645817389/0800

  číslo účtu účel platby, nezbytný identifikační symbol platby
  19 - 1645817389/0800 správní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, variabilní symbol určený individuálně
 5. 6. IČ obce

  00845451

 6. 7. DIČ

  CZ00845451

 7. 9. Žádosti o informace

  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

  Žádost o informace - formulář

  Směrnice č. 2/2015 - upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 8. 10. Příjem žádostí a dalších podání
 9. 11. Opravné prostředky
 10. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 11. 15. Úhrady za poskytování informací
 12. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 13. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Městský obvod Stará Bělá nemá licenční smlouvu podle § 46 a násl. autorského zákona.

 14. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

                   

  S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

 15. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
  • Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.

 16. V. Daňová informační schránka

  Městský obvod Stará Bělá tímto informuje daňové subjekty, že orgány Magistrátu města Ostravy respektive městského obvodu, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.