Povinně zveřejňované informace

na této stránce zahrnují:

1. Název

Statutární město Ostrava, městský obvod Stará Bělá

2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Bankovní spojení

 Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu účel platby, nezbytný identifikační symbol platby
19 - 1645817389/0800 správní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, hřbitovní poplatky, variabilní symbol určený individuálně

Platbu lze provést také v hotovosti či kartou na pokladně MOb  nebo vkladem na bankovní účet na pobočkách České spořitelny, a. s.

 

Fakturační údaje:

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 1803/8

729 30  Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

 

Konečný příjemce:

Městský obvod Stará Bělá

Junácká 127

724 00 Ostrava

6. IČ obce

00845451

7. DIČ

CZ00845451    (od 1. 4. 2009)

8. Dokumenty
9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně poštou na adresu úřadu, na podatelně úřadu nebo na příslušném odboru úřadu v souladu se Směrnicí č. 2/2015, která upravuje postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů. 

Žádost o informace - formulář

Směrnice č. 2/2015 - upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

10. Příjem žádostí a dalších podání
Stížnosti, žádosti, podněty a petice se u úřadu podávají:

Úřad vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí Statutárního města Ostravy, vydaných Odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy. 

11. Opravné prostředky
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
15. Úhrady za poskytování informací
III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

                 

S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.

V. Daňová informační schránka

Městský obvod Stará Bělá tímto informuje daňové subjekty, že orgány Magistrátu města Ostravy respektive městského obvodu, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.