Dítě týrané, zneužívané a zanedbávané

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě týrané, zneužívané a zanedbávané

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o situace, kdy péče rodičů o nezletilé dítě není vyhovující; kdy je dítě například nadměrně trestáno, psychicky týráno nebo sexuálně zneužíváno ať už osobou dítěti blízkou nebo osobou cizí. Dále jde o stituace, kdy osoby odpovědné za výchovu dítěte péči o něj zanedbávají, dítěti neposkytují dostatečnou výživu a odpovídající zdravotní péči, nebo dítě ponechávají dlouhou dobu samotné bez dozoru ať už v denních nebo v nočních hodinách atd.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Upozornit oddělení sociálně-právní ochrany dětí na tuto skutečnost je nejen oprávněn ale i povinen každý, kdo se o této situaci nezletilého dítěte dozví; mohou to být občané i instituce. Upozornění mohou provést osobně, písemně, mailem nebo telefonicky; prověřena musí být i anonymní oznámení. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. Každé oznámení je prošetřeno a každá situace vyžaduje individuální přístup.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Kontaktem s pracovníkem úseku sociálních a vnitřních věcí a oznámením situace, ve které je podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání nezletilého dítěte.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Má-li dítě trvalý pobyt v městském obvodu Stará Bělá, nebo se zde právě fakticky zdržuje, je touto institucí Úřad městského obvodu Stará Bělá - úsek sociálních a vnitřních věcí.

  Podezření z týrání, zneužívání nebo zanedbávání nezletilého dítěte lze také ohlásit na všech služebnách Policie České republiky.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Stará Bělá, Junácká 127/343, úsek sociálních a vnitřních věcí.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou třeba.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Jednání probíhá bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovišť.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat důležité informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Postupuje se podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je vydáno správní rozhodnutí, je opravným prostředkem proti tomuto rozhodnutí odvolání, které se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pořádková pokuta rodičům za nespolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí až do výše 20 000,-- Kč (§ 53 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Informace lze v Ostravě získat na odborech sociálních věcí všech úřadů městských obvodů a také na Magistrátu města Ostravy, dále v Krizovém centru pro děti a rodinu na Veleslavínově ulici č. 17 v Moravské Ostravě, a to buď osobně nebo na webových stránkách těchto institucí.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Každá náročná životní situace v rodině s nezletilých dítětem může vést k nezvládnutí péče o dítě a v některých případech i k týrání, zneužívání nebo zanedbávání nezletilého dítěte. Tyto situace lze řešit s pomocí pracovníka úseku sociálních a vnitřních věcí, který může doporučit také další odborníky, kteří se na řešení budou podílet.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  02.10.2011

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno