Vydání úmrtního listu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání úmrtního listu

 2. Základní informace k životní situaci

  Příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

  Při  úmrtí  občana  ČR  v  cizině  si  mohou  pozůstalí  požádat  o  zápis úmrtí do zvláštní matriky v Brně, která jim vystaví český úmrtní list. Zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky nebo kteréhokoli matričního úřadu. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Matriční úřad může vydat úmrtní list dle § 8 dst. 12  a § 25 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků,
  • členům rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům (za členy rodiny se pro účely tohoto zákona považuje manžel, manželka, rodiče, děti, vnuci, pravnuci, prarodiče), v případě převzetí dokladu na základě plné moci, podpis na plné moci musí být úředně ověřen.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí nejdříve obrátí na jakoukoliv pohřební službu a objednají pohřeb.

  Úmrtní  list  vystaví  úřad  pověřený  vedením  matrik, v  jehož  správním  obvodu  osoba  zemřela,  a vydá ho vyřizovateli pohřbu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobně se dostavit na matriční úřad - matriku úmrtí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

   

  Vydání úmrtního listu po úmrtí občana žádejte na matrice úmrtí úřadu, v jehož správním obvodu k úmrtí fyzické osoby došlo.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Stará Bělá, Junácká 127/343, Ostrava - Stará Bělá, 724 00, odbor sociálních, organizačních a vnitřních věcí.

  Bc. Jana Stehnová
  referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí
  599424101
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vyzvednutí úmrtního listu předloží oprávněná fyzická osoba svůj občanský průkaz, včetně matričních dokladů, kterými prokážu příbuzenský poměr k zemřelému (například rodný list, oddací list, rodné listy rodičů, prarodičů, oddací list rodičů, prarodičů).

  Pokud  nebyl  odevzdán  na  pohřební  službě  občanský  průkaz nebo cestovní doklad zemřelého, můžete tyto doklady odevzdat na matrice při převzetí úmrtního listu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vystavení druhopisu úmrtního listu zaplatí občan hotově na místě správní poplatek 100 Kč dle položky 3, písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

  Prvopis úmrtního listu pro vyřizovatele pohřbu je bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Příslušná matrika vystaví úmrtní list do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce mrtvého od zdravotnického zařízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Příslušná matrika vystaví úmrtní list do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce mrtvého od zdravotnického zařízení.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po zápisu do knihy úmrtí je vyřizovateli pohřbu vydán úmrtní list.

  Občan, u kterého v souvislosti s úmrtím dojde ke změně stavu na vdova/vdovec, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu.

  Je potřeba:  

  • vypsaná žádost o vydání občanského průkazu,
  • stávající občanský průkaz,
  • potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, vydané matrikou úmrtí (pokud byl úmrtní list zaslán poštou vydá potvrzení kancelář, kde podáte žádost o OP), 
  • originál úmrtního listu,
  • 1x fotografie odpovídající vyhlášce (viz občanské průkazy). 
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vystavení úmrtního listu elektronicky zákon o matrikách prozatím neumožňuje. 

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na webových stránkách ministerstva vnitra – http://www.mvcr.cz/, portál veřejné správy.

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  05.10.2011

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno