Uzavření manželství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavření manželství

 2. Základní informace k životní situaci

  Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.
    

  Manželství lze uzavřít (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřadu v ČR):

  • před kterýmkoliv matričním úřadem,
  • před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt,
  • před orgánem státem registrované církve, před orgánem státem registrované náboženské společnosti,
  • před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen,
  • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen,
  • před zastupitelským úřadem České republiky v cizině,
  • v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

  Uzavření manželství občanem České republiky v cizině, se zapíše do zvláštní matriky v Brně. Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky nebo kteréhokoli matričního úřadu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Manželství mohou uzavřít zletilí snoubenci nebo jejich zplnomocnění zástupci (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem). Nezletilá osoba starší 16 let může manželství uzavřít pouze s pravomocným rozhodnutím soudu o povolení uzavřít manželství. 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis (dotazník) a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. 

  Snoubenci, kteří jsou občané ČR a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v České republice, předkládají

  • platné občanské průkazy snoubenců,  
  • rodné listy snoubenců,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela (manželky),
  • rodné listy dětí – pokud se jedná o společné děti snoubenců, nebo jde-li o dítě jehož otec není uveden v rodném listu a snoubenci si přejí, aby dítě neslo společné příjmení manželů po uzavření manželství.

  Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí shora uvedené doklady a dále:  

  • doklad o státní občanství (lze prokázat cestovním dokladem),
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství – nesmí být starší 6 měsíců,
  • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
  • potvrzení vydané PČR o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR, to neplatí jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky (čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29.dubna 2004 a o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (§ 35 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů).

  Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a musí být opatřeny potřebnými ověřeními.
  Pokud cizinec neovládá český jazyk, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

  Manželství nemůže být uzavřeno:  

  • se ženatým mužem nebo vdanou ženou,
  • mezi předky a potomky a mezi sourozenci, totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
  • nezletilým, výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let,
  • osobou   zbavenou   způsobilosti   k  právním   úkonům,  osoba, jejíž  způsobilost  k  právním  úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
  • osobou stiženou duševní poruchou, která měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

  Manželství nevznikne:  

  • jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
  • jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším 16 let,
  • jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti,
  • jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem,
  • jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Snoubenci nebo jeden z nich se osobně dostaví na matriční úřad, kde obdrží "Dotazník k uzavření manželství" a podrobné písemné informace k vyřízení jejich žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost o uzavření manželství podávejte na matrice sňatků úřadu, v jehož správním obvodu má být sňatek uzavřen.

  V Ostravě jsou to tyto matriční úřady:

  • Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
  • Úřad městského obvodu Poruba
  • Úřad městského obvodu Ostrava – Jih
  • Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
  • Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
  • Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
  • Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
  • Úřad městského obvodu Vítkovice
  • Úřad městského obvodu Svinov
  • Úřad městského obvodu Stará Bělá

  Matrika Magistrátu města Ostravy žádosti o uzavření manželství nepřijímá.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Stará Bělá, na odboru sociálních, organizačních a vnitřních věcí.

  Bc. Jana Stehnová
  referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí
  599424101
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občané ČR:

  • vyplněný dotazník k uzavření manželství,
  • rodné listy,
  • doklad o státním občanství,
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, který vydává ohlašovna podle místa trvalého pobytu, (nemusí předložit, pokud se prokáže platným OP),
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, který vydává Magistrát města Ostravy (nemusí předložit, pokud se prokáže platným OP),
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list partnera. Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad ověří z informačního systému evidence obyvatel, nebo informačního systému občanských průkazů, je-li na tento informační systém připojen způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo pokud je občan prokáže občanským průkazem.

  Snoubenec, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k dotazníku k uzavření manželství s příslušnými doklady připojit potvrzení o místě trvalého pobytu a o osobním stavu, které bude vydáno státem, na jehož území má snoubenec pobyt.  

  Snoubenec, který je ciczincem předloží:

  • stejné doklady jako občan ČR a doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být starší než 6 měsíců,
  • doklad o státním občanství,
  • potvrzení vydané PČR o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR, to neplatí jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky (čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29.dubna 2004 a o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (§ 35 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů).
  • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dotazník o uzavření manželství je k dispozici na všech úřadech, které jsou pověřeny vedením matrik.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Správní poplatky na úseku matriky sňatků stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů činí: za vystavení druhopisu oddacího listu 100 Kč, dle položky 3, písm. b), za uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3 000 Kč, dle položky 12, písm. a), poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců, a osvobozeny jsou osoby těžce zdravotně postižené, za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2 000 Kč, dle položky 12, písm. b), poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců, za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000 Kč, dle položky 12, písm. c), poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců, a jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500 Kč, dle položky 12, písm. e). Poplatky se platí v hotovosti před provedením úkonu na úseku matriky sňatků. Za vystavení druhopisu oddacího listu zaplatí občan hotově na místě správní poplatek 100 Kč, dle sazebníku zákona o správních poplatcích, položka 3, písm. b). Vystavení prvopisu oddacího listu novomanželům je bez poplatku.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádost o uzavření manželství se vyřizuje bezodkladně po ověření údajů, individuálně po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech do 30 dnů.
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře. Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků, jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Po zápisu do knihy manželství je manželům vydán oddací list, povinností občana je požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu. Je potřeba: vypsaná žádost o vydání občanského průkazu, stávající občanský průkaz, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu vydané matrikou sňatků, originál oddacího listu, 1x fotografie odpovídající vyhlášce (viz. občanské průkazy).
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání žádosti o uzavření manželství elektronicky prozatím Zákon o matrikách neumožňuje.
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou stanoveny.
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Na webových stránkách ministerstva vnitra - www.mvcr.cz, portál veřejné správy.
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Změnu stavu a příjmení po uzavření manželství nahlašte všude tam, kde o Vás tyto údaje vedou.
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.03.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno