Zrušení trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zrušení trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje místa trvalého pobytu na písemnou žádost oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu a pokud občan tento objekt neužívá.

  O žádosti vede úřad (správní orgán) správní řízení, ve kterém zjišťuje, zda byly současně splněny uvedené podmínky.

  Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o zrušení údaje místa trvalého pobytu podává vlastník objektu nebo jeho vymezené části, nebo ten, kdo je oprávněn užívat byt, tedy nájemce. Tato osoba musí být starší 18 let, způsobilá k právním úkonům. Pokud je uvedených osob více, např. manželé, společní nájemci bytu, sourozenci, společní vlastníci domu, žádají o zrušení společně s tím, že vyberou společného zástupce, kterého v žádosti zmocní k zastupování v celém rozsahu správního řízení (nepožaduje se úředně ověřený podpis).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro zrušení údaje místa trvalého pobytu stanoví § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Pro zrušení trvalého pobytu se musí prokázat současné splnění dvou podmínek, a to zaniklo-li užívací právo občana k domu nebo bytu a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Při vyřízení žádosti postupuje správní orgán dle správního řádu a účastníky řízení jsou žadatel a ten, komu má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

  Správní orgán zpravidla postupuje tak, že oba účastníky předvolá k ústnímu jednání a žadatele vyzve k doložení dokladů od nemovitosti. V případě, že se účastníci řízení na některých skutečnostech neshodnou, nebo se některý z nich k ústnímu jednání nedostaví, provede správní orgán důkaz svědeckou výpovědí, zda se odpůrce v místě trvalého pobytu zdržuje či ne. Pokud není znám současný pobyt toho účastníka řízení, kterému má být trvalý pobyt zrušen, ustanoví mu správní orgán opatrovníka, který hájí jeho práva, a písemnosti mu doručuje veřejnou vyhláškou. Řízení se ukončuje rozhodnutím, před jehož vydáním mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro jeho vydání.

  Pokud nejsou stanovené podmínky pro zrušení trvalého pobytu splněny obě současně nebo se je nepodařilo prokázat, rozhodne správní orgán o tom, že se žádosti nevyhovuje.

  Pokud se žadatel rozhodne vzít svou žádost zpět nebo dojde ke změna trvalého pobytu toho účastníka řízení, kterému má být trvalý pobyt zrušen, může dojít k zastavení správního řízení.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Řízení je zahájeno podáním žádosti na ohlašovně, v jejímž územním obvodu má být trvalý pobyt zrušen.

  Žádost může občan zaslat poštou nebo donést osobně, v tomto případě mu bude podání potvrzeno na kopii žádosti.

  Pokud žádost zašlete na úřad, který není příslušný k zahájení řízení, začíná lhůta pro vyřízení běžet doručením na příslušný úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost podávejte na úřadu podle místa trvalého pobytu osoby, které chcete tento údaj zrušit. V Ostravě jsou to úřady městských obvodů podle příslušné adresy trvalého pobytu.

  Magistrát města Ostravy je pouze odvolacím orgánem. Není příslušný ani k přijetí žádosti, ani k jejímu vyřízení.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto životní situaci můžete řešit v úředních hodinách v prostorách ÚMob Stará Bělá, Junácká 127/343, 724 00, Ostrava.

  Bc. Jana Stehnová
  referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí
  599424101
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K žádosti o zrušení údaje místa trvalého pobytu je potřeba doložit doklady osvědčující, že:

  • žadatel je oprávněn k podání žádosti, jestliže je vlastníkem domu nebo bytu (originál výpisu z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouvy s doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí) nebo, jestliže je oprávněn užívat byt (originál nájemní smlouvy, dohody o užívání bytu, aj.), jestliže je nájem bytu na dobu určitou, která již uplynula, ještě doklad o prodloužení nájmu (originál evidenčního listu, dodateku, nebo potvrzení o trvání nájmu),
  • odpůrci zaniklo právo byt užívat (originál pravomocného rozsudku soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohody bývalých manželů, pravomocného rozsudku o rozvodu manželství, přechodu nájmu, atd.),
  • odpůrce dům, byt nebo jejich vymezenou část neužívá (tuto skutečnost uvedou účastníci řízení do protokolu při ústním jednání, popřípadě ji mohou potvrdit svědkové).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o zrušení pobytu je k dispozici na odboru sociálních, organizačních a vnitřních věcí.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel navrhovatel uhradí správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu (dle sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, část I., položka 2, písmeno d).

  Stanovený poplatek je splatný při podání návrhu nebo později, vždy však před provedením úkonu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení žádosti o zrušení údaje místa trvalého pobytu je správním řádem stanovena na 30 dnů, ve složitějších případech až na 60 dnů a i tuto lhůtu je možno podle potřeby prodloužit.

  O prodloužení lhůty po zvážení důvodů rozhoduje nadřízený správní orgán (Magistrát města Ostravy). To, že byla lhůta pro vydání rozhodnutí prodloužena, dá správní orgán na vědomí všem účastníkům řízení.

  V případě přerušení řízení lhůty neběží.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Pokud žádost podává majitel domu či bytu, je účastníkem řízení kromě odpůrce i nájemce vymezené části domu nebo bytu, kde byl ten, komu má byt trvalý pobyt zrušen, přihlášen.

  Jestliže je více nájemců nebo vlastníků nemovitosti a o zrušení údaje místa trvalého pobytu požádal jen jeden z nich, pak jsou účastníky řízení i ostatní (pokud jsou žadateli známi, měl by je uvést v žádosti - nejlépe, když však píší žádost společně a dohodnou se na společném zástupci).

  Svědek není účastníkem řízení.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Hlavní zásadou správního řízení je spolupráce účastníka řízení se správním orgánem.

  Účastník řízení:

  • doplní neúplné podání ihned po výzvě správního orgánu,
  • dostaví se k ústnímu jednání,
  • uvede pravdivě všechny skutečnosti potřebné k objasnění záležitosti,
  • doloží potřebné doklady a nic nezatají,
  • navrhne důkazy a svědky,
  • přebírá písemnosti, které se doručují do vlastních rukou.

  Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu jeho trvalého pobytu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Od 1. 1. 2006 je možno podání učinit i v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

  Podání učiněné dálnopisem, faxem a veřejnou datovou sítí bez zaručeného elektronického podpisu je možné za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno osobně nebo doplněno písemně nebo ústně do protokolu.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Podmínky pro zrušení stanoví:

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 296/2004 Sb., k zákonu o evidenci obyvatel.

  Postup při vedení řízení stanoví:

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je odvolání. Proti rozhodnutí vydaného Úřadem městského obvodu Stará Bělá se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy podáním u ÚMOb Stará Bělá (bude-li zásilka uložena a nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení). Odvolání se činí písemně a správní orgán o něm uvědomí ostatní účastníky řízení, a s jejich případným vyjádřením jej i s celým spisem do 30 dnů postoupí k projednání Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že:

  • se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu k správnímu orgánu,
  • ruší přes předchozí napomenutí pořádek,
  • bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny, nebo provedení ohledání,

  může správní orgán uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

  Toho, kdo hrubě ruší pořádek, může správní orgán také vykázat z místa jednání.

  Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu, anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést, nebo za účelem získání neoprávněné výhody.

  Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na webových stránkách ministerstva vnitra - http://www.mvcr.cz/ , portál veřejné správy.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Pokud požádáte o zrušení údaje místa trvalého pobytu osobě, která se u Vás nezdržuje a Vaší žádosti bude vyhověno, pak s rozhodnutím o zrušení údaje o místu trvalého pobytu s vyznačenou právní mocí takové osobě, budete bez problémů čelit návštěvě exekutora nebo policie, provedete odhlášení z úhrad za odvoz odpadů a ze služeb spojených s užíváním bytu.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  07.01.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno