Místní poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

  1. Označení - pojmenování - životní situace

   Místní poplatek ze psů

  2. Základní informace k životní situaci

   Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městského obvodu Stará Bělá. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k trvalému pobytu na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Stará Bělá.

  3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

   Poplatník, kterým je fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má na území městského obvodu Stará Bělá trvalý pobyt nebo sídlo, je způsobilá k právním úkonům, nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

  4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

   Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti (podat přiznání k místnímu poplatku ze psů). Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a vyhlášky o místním poplatku ze psů osvobozena. Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá či je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa.

  5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

   Držitel psa se dostaví v úřední dny ke správci místního poplatku ze psů do budovy ÚMOb Stará Bělá, kde nahlásí údaje potřebné k zaevidování místního poplatku ze psů. Údaje o psu jsou zapsány v očkovacím průkaze psa.

  6. Na které instituci životní situaci řešit

   Úřad městského obvodu Stará Bělá, Junácká 127/343, 724 00 Ostrava

  7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

   Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Stará Bělá, Junácká 127/343,

    724 00, Ostrava - Stará Bělá

   Úřední hodiny: Pondělí, Středa 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin.

    

    

   Šárka Chmelová
   referent odboru financí a správy majetku
   599424105
  8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

   K ohlášení místního poplatku ze psů je nutné mít tyto doklady:

   • občanský průkaz
   • doklad o pobírání důchodu
   • doklady prokazující nárok na slevu nebo osvobození ( průkaz ZTP/P apod. )

   Může být předložen i očkovací průkaz psa.

  9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

   Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závaznýn právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně.

  12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

   Nejsou stanoveni.

  13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  14. Elektronická služba, kterou lze využít
  15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

   Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně. Odvolání se podává u správce daně, jehož odvolání je rozhodnutím napadeno a lze jej podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje.

  17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

   Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost vyplývající z obecně závazné vyhlášky č. 12/2010 nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění dle příslušných ustanovení daňového řádu.

  18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  20. Popis byl naposledy aktualizován

   30.09.2011

  21. Datum konce platnosti popisu

   Neuvedeno