Souhlas vlastníka pozemní komunikace s připojením sousední nemovitosti

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Souhlas vlastníka pozemní komunikace s připojením sousední nemovitosti

 2. Základní informace k životní situaci

  Jako podklad pro vydání příslušného povolení nebo jiného opatření za účelem povolení připojení sousední nemovitosti stavby podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění a § 104 odst.2 písm. o) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o vyjádření může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání vyjádření je podání písemné žádosti, která mimo obecných náležitostí dle § 37 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí obsahovat požadované přílohy, kterými jsou situační zákres řešení napojení nemovitosti v platné katastrální mapě, základní stavebně a dopravně technické údaje o napojení nebo projektová dokumentace zpracována oprávněnou osobou, která bude podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Nezbytným dokladem doloženým k žádosti je stanovisko Dopravního inspektorátu, Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky. V případě zastupování žadatele jinou osobou bude k žádosti přiložena plná moc.

  Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k místním komunikacím, které musí být pro udělení souhlasného vyjádření splněny řeší ust. § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh uvedených v předcházejícím bodě.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  ÚMob Stará Bělá, Junácká 127/343, 724 00, Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto životní situaci můžete řešit v úředních hodinách v prostorách ÚMob Stará Bělá,Junácká 127/343,724 00, Ostrava

   

  Bc. Martin Novák
  vedoucí odboru stavebně správního
  599424109
  Kateřina Špesová
  referent odboru stavebně správního
  599424102
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Plnou moc v případě zastupování žadatele.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti je k dispozici na Stavebně-správním odboru ÚMob Stará Bělá.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vydání vyjádření není stanoven.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Z důvodů nutnosti projednání žádosti v samosprávných orgánech městského obvodu Stará Bělá je stanovena lhůta na min. 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dopravní inspektorát, Městské ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna úřadu městského obvodu.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podáním stížnosti na Úřadě městského obvodu Stará Bělá.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  02.02.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno