Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Staňte se donátorem křížové cesty v Bělském lese

Poslední změna: Úterý 11.06.2019 13:36

Ostravské městské lesy a zeleň připravily projekt křížové cesty ke kapličce v Bělském lese (Starobělské Lurdy).  Čtrnáct zastavení budou tvořit upravené silné kmeny výšky cca 2,5 m se zabudovanými reliéfy jednotlivých událostí. Ta jsou zhotovena uměleckým kovářem a jejich cena je 20.000,- Kč. Městské lesy na tato zobrazení přijímají dary. Vzor darovací smlouvy viz níže.

 

 

 

D A R O V A C Í    S M L O U V A

Příjemce daru:                       Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Sídlo:                                      Antonína Brože 3124/2, Ostrava – Zábřeh, 700 30

Zastoupení:                            Ing. Vladimír Blahuta, jednatel

IČ:                                          25816977

DIČ:                                       CZ25816977

Zápis v OR:                            Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 18537

Bankovní spojení:                   KB Ostrava, číslo účtu 43-9153850277/0100

 

Poskytovatel daru:                 …………………………………………………….            

Sídlo:                                      …………………………………………………….

Zastoupení:                            …………………………………………………….

IČ:                                          ……………………………..

DIČ:                                       ……………………………..

Bankovní spojení:                   …………………………………………………….

 

Předmět smlouvy

Dárce poskytne na základě této smlouvy obdarovanému peněžní dar na realizaci projektu „Křížová cesta starobělské lurdy v Bělském lese“. 

Hodnota daru

Hodnota peněžního daru je v částce 20 000,- Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých).

Při platbě bankovním převodem se ve variabilním symbolu uvede číslo 9502 a ve specifickém symbolu IČ poskytovatele.  

Plnění

Obdarovaný se zavazuje, že dar použije k účelu, ke kterému byl poskytnut. 

Ostatní ujednání

Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy. Se zněním smlouvy souhlasí obě strany a toto následně stvrzují svými podpisy: 

V …………. dne: ……………………                    V Ostravě dne: …………………………

______________________________                      ________________________________

podpis zástupce poskytovatele                                  podpis zástupce příjemce

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 424 101


Úřad městského obvodu Stará Bělá
Junácká 127/343
724 00 Ostrava


Úřední hodiny »